Kültür ve Kişilik

  Kültür ve Kişilik

Her toplumun kendine özgü belli ritüelleri, bir takım ahlaki öğretileri ve belli başlı davranış kalıpları vardır. Dünyaya gelen birey, bu toplumun içerisinde doğmakta ve hayatını bu kalıplar çerçevesinde şekillendirmektedir. İşte kültür, bu davranış kalıplarının bütünüdür. Bireylerin toplum içerisinde yaptığı, yarattığı maddi ve manevi unsurlardan oluşan öğrenilmiş davranış kalıpları, yaşayış tarzlarıdır (Ergun, 2000). Bu yaşayış tarzı bireyin toplumsal bir varlık haline gelmesi ve sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır. Sosyalleşme bireylerin kişiliklerini belirleyici bir olgudur ve sosyo-kültürel normlara ve beklentilere uyma davranışı yaratır. Bu uyma davranışı bireyin psikolojik yanı ile ilişkilidir ve bu boyut bireyin kişiliğidir. Kişilik; bireyin doğuştan kazandığı kalıtsal/genetik özellikleriyle, sonradan kazandığı ya da öğrendiği unsurların toplamıdır. Bu anlamda, biyolojik ve kültürel özelliklerin bir bileşkesidir. (Başaran, 1974, 13-14).

Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış tarzlarını etkileyen faktörlerin kendisine özgü bir örüntüsüdür. Kişilik, çok kapsamlı bir kavram olup, bireyin yeteneklerini, güdülerini, alışkanlıklarını ve tüm davranış örüntülerini içine almaktadır (Çakmak ve Saatçioğlu, 2003). Bu örüntüler aracılığıyla ortaya konan davranış kalıpları, bireyler sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılarak kültürel normların oluşumuna katkı sağlamaktadır. Çünkü kültür, paylaşılan ve öğrenilen bir olgudur ve bu öğrenilebilirlik, dil aracılığı ile sağlanmaktadır (Özkalp, 2012). Kültürün taşınılabilir, olması bireylerin sosyal gelişimini destekleyerek kişilik gelişimini tamamlamasına katkı sağlar. Kültür ve kişiliğin bu denli iç içe geçmiş kavramlar olması, kişiliklerin kültüre uyumlu olması gerektiği düşüncesini akıllara getirmektedir. Her bireyin kültüre tam anlamıyla uyumlu olmasından ziyade bireylerin kültür çerçevesinde bir kişilik benimsediği ve bu benimseyişin de her bireyde farklı düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz fakat kültürden bağımsız bir kişilik oluşumu pek mümkün görünmemektedir çünkü kültür ve kişilik, oluşumları döngüsel olan iki temel kavramdır (Aslantaş, 2008).

Psikolojik Danışman 

Merve Döne YILDIRIM

 

Kaynakça:

  1. Aslantaş, H. (2008). Kültür, kişilik, kimlik. Doğu Anadolu Bölgesel Araştırmaları Dergisi, 105-112.
  2. Başaran, F. (1974). Psiko-sosyal Gelişim, 7-11 Yaş Çocukları Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Ankara: AÜDTF Yayınları.
  3. Ergun, D. (2000). Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik. Ankara: İmge Kitabevi.
  4. Özkalp, E. (2012). Sosyolojiye Giriş(20. Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir