Din psikolojisi ruh sağlığı ilişkisi

3- Din Psikolojisi Ruh Sağlığı İlişkisi

Din ve ruh sağlığı kavramları arasındaki ilişki düşünüldüğünde, dinin ruh sağlığı üzerinde etkiye sahip olup olmaması akla gelir. Aslında tam da bu noktada, şu tanımı tekrarlamakta yarar var, dinin ya da dinlerin bireylerin ruh sağlığına olan etkilerini ele alan disiplin din psikolojisidir. Din psikolojisi ile ruh sağlığı ilişkisini ele alan araştırmalar üzerinden yazımızı ortaya koyacağız.

Batıda yapılan araştırma sonuçlarının özetini şöyle açıklayabiliriz:

– Dindarlık ile yaşam doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiyi araştıran toplam 100 araştırma içerisinden 79’unda dini inancın daha yüksek bir memnuniyete,

– Ruh sağlığına gösterge olarak ümit, iyimserlik ve yaşamın anlamı gibi faktörlerin seçildiği 14 araştırmadan 12’sinde dindarlık ile olumlu ilişki bulunmuş, 2 araştırmada ise ilişki tespit edilememiştir.

-Din ve depresyon arasındaki ilişkinin araştırıldığı 101 araştırmada ise, dindar olan bireylerin dindar olmayan bireylere göre üçte iki oranında daha az depresif semptom gösterdikleri tespit edilmiştir.

-Türkiye’de ise Kula tarafından yapılan bir araştırma ile Küçükcan ve Köse tarafından yapılan bir araştırmada da depreme maruz kalan bireylerin çoğunluğunun gerek deprem esnasında gerekse depremden sonra yaşadıkları ani şok durumlarında uğradıkları sarsıntıdan kurtulmak için ve onunla baş etmede, karşılaştıkları maddi ve manevi kayıpların yol açtığı sıkıntı ve bunalımdan kurtulmak için dini inanç ve kavramlara başvurdukları tespit edilmiştir (Akt., Apaydın, 2010).

Ruh sağlığı ile din arasındaki olumsuz ilişki

Ruh sağlığı ile din arasındaki ilişkiyi olumsuz bağlamda ele alan iki önemli kuramcı vardır. Bunlar Sigmund Freud ile Albert Ellis’tir. Her iki kuramcıda yaptıkları çalışmalardan yola çıkarak ruh sağlığı ile din arasında olumsuz bir ilişkinin olduğunu dile getirmişlerdir. Türkiye’de yapılan bir araştırmada iç güdümlü dindarların inançsız olanlardan daha ön yargılı bulunduğu sonucuna ulaşılırken, lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada İmam-Hatip Lisesi öğrencileri ile genel lise öğrencilerinin kişilik özellikleri karşılaştırılmış ve  genel lise öğrencilerine göre daha dindar oldukları varsayılan İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin genel lise öğrencilerine göre daha bağımlı, az değişen, ilgi görmek isteyen ve daha az yaratıcı kişilik özelliklerine sahip oldukları tespit edilmiştir (Akt., Apaydın, 2010).

Yapılan araştırmaları genel bir çerçevede değerlendirdiğimizde, din ile ruh sağlığı arasında olumsuz bir ilişki vardır ya da din ile ruh sağlığı arasında olumlu bir ilişki vardır şeklinde bir çıkarım yapmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Yukarıda verilen, araştırma sonuçlarında olduğu gibi din ile ruh sağlığı arasında olumlu ilişkinin olduğunu gösteren sonuçlar olduğu gibi, din ile ruh sağlığı arasında olumsuz ilişkinin olduğunu gösteren sonuçlar da var. Ayrıca araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişken dışında karıştırıcı değişkenlerin etkisinden söz edilebilir. Karıştırıcı değişkenler araştırmalar üzerinde bozucu etkiye yol açtıkları gibi yapılan araştırmaların bilimsel olmaktan çıkmasına da neden olurlar.

Yararlanılan kaynak:

  • APAYDIN, H. (2010). Ruh sağlığı-din ilişkisi araştırmalarına bir bakış. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi10(2), 59-77.

Mücahit AKKAYA

Psikolojik Danışman

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir